Vedtekter

cropped-last-ned.jpg

Vedtekter Trondheim vikinglag 
ORGANISASJONSFORM 

  • Driftsåret er fra 01.01 til 01.01
  • Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. 
  • Styret leder laget mellom årsmøtene. 

1 FORMÅL

  • 1.1 Trondheim vikinglag er en frittstående forening for folk med interesse for nord-europeisk forhistorie. Foreningen har ingen religiøse eller politiske hensikter.   
  • 1.2 Laget skal spre kunnskap om Trondheim og Trøndelags historiske rolle, særlig fokusert på situasjonen i jernalder/vikingtid, samt å utvide kunnskapen om dagligliv og håndverk i denne periode. Laget skal også ivareta medlemmenes interesser. 
  • 1.3 Lagets praktiske gjøremål skal være: 

– Gjennom kurs og studiesirkler utvide kunnskapen om vår forhistorie innenfor definerte fagområder. Fagområdene vil kunne veksle etter interessen blant medlemmene. 
– Arrangere ekskursjoner og turer til historiske steder og anledninger. 
– Være igangsetter og støttespiller i samfunnet for praktisk-historiske arbeider og arrangementer. 
– Arrangere vikingmarkeder i Trondheim. 
– Arbeide for bygging av langhus, og drift av hus. 

2 MEDLEMSKAP
– Søknad om medlemskap sendes til lagets styre. 
– Ved utmelding skal styret varsles. 
– Alle medlemmer forplikter seg til å forholde seg til lagets vedtekter. 
– Personer under 18 år, som ikke inngår i et familiemedlemskap, må ha skriftlig samtykke fra en foresatt. 
– Familiemedlemskap dekker ektefeller/samboere med barn under 18 år. 
– Barnemedlemskap dekker frem til året man fyller 18 år 
– Medlemmer har stemmerett fra fylte 16 år. 

2.1 MEDLEMENES FORPLIKTELSER
– Betale medlemskontingent til rett tid. 
– Ubetalt kontingent regnes som utmelding i første kvartal i etterfølgende år.
– Behandle lagets navn og eiendeler på en verdig måte. 
– Gjøre seg kjent med og følge lagets vedtekter og regler. 

 

2.2 MEDLEMSSMYKKET
Medlemssmykket tildeles etter følgende kriterier: 
– Mottager skal ha vært et aktivt og betalende medlem i minst tre år sammenhengende. 
– Mottageren skal ha klær og utstyr i orden og ha gjort seg kjent i og med laget.  
– Mottageren skal ha deltatt i aktivt arbeid for laget ved minst åtte anledninger. Ved aktivt arbeid menes f.eks. dugnader, formidlingsoppdrag og fulle riggedager i regi av laget.  
– Medlemssmykket skal leveres tilbake dersom man ikke lengre er betalende medlem av laget.  

 

3 STYRET
Styret velges av og blant medlemmene i laget. Valg av styre skjer på årsmøtet. 

Følgende verv skal inngå: 
– Høvding 
– Nestleder 
– Kasserer 
– Sekretær 
– Styremedlemmer etter behov 

Nestleder er vara for høvdingen. Andre arbeidsoppgaver i laget fordeles innad i styret, men disse kan også fordeles på medlemmer med medlemmenes samtykke. 

Et styrevedtak anses som fattet når det har fått støtte fra minimum 75% av styret, eller 50% av tilstedeværende styremedlemmer på styremøte. 

Høvding, nestleder og kasserer kan hver for seg signere for laget. 

 

4 ÅRSMØTET

 Årsmøtet avholdes hvert år, i første kvartal. 
Styret er pliktige til å sende ut innkalling med dagsorden minst 4 uker før møtet. 
Fristen for å sende inn saker og forslag til vedtektsendringer er 2 uker før møtet. 
Endelig saksliste inkludert innsendte saker og forslag til vedtektsendringer skal sendes ut minimum 1 uke før møtet. 
Alle medlemmer fra året før, samt nyinnmeldte har stemmerett og årsmøtet kan velge å gi tale/forslagsrett til andre. 
Det er ikke mulig å medbringe fullmakt fra medlemmer som ikke kunne delta på møtet. 

Dagsorden skal minimum inneholde: 
– Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere 
– Godkjenning av innkalling og dagsorden 
– Årsmelding 
– Regnskap og revisjonsberetning 
– Eventuelle vedtektsendringer 
– Andre innkommede saker 
– Arbeidsplan 
– Kontingent 
– Budsjett 
– Oppdatering av styreinstruks 
– Valg av antall styremedlemmer, styre, revisor og valgkomite 
– Innspill til nyvalgte tillitsvalgte 

 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært årsmøte innkalles etter vedtak i styret eller etter skriftlig krav fra minimum 10% av medlemmene. I krav fra medlemmene skal det oppgis hvilke saker som kreves behandlet. Innkalling med dagsorden sendes alle medlemmer minst 2 uker før møtet avholdes. 

Ekstraordinært årsmøte avholdes senest 2 måneder etter at krav om det er fremmet. 

6 SUSPENSJON

Medlemmer som ved adferd eller på annen måte virker til eller medvirker til å skade lagets anseelse eller formål (se § 1), kan av styret suspenderes for kortere eller lengre tid. Dette skal varsles skriftlig og det skal her oppgis årsak til suspensjonen. Suspensjon kan ankes inn for årsmøtet. Årsmøtet kan ekskludere medlemmer etter å ha vurdert alle forhold som kan ha betydning.  Diskriminering basert på f.eks. kjønn, religion, alder, herkomst, seksuell legning, funksjonsnedsettelse eller kulturell diskriminering, nazistiske og rasistiske holdninger er ikke forenlig med lagets formål og er grunnlag for eksklusjon. Likeledes kan misbruk av lagets formål og hensikt også medføre eksklusjon iht. § 1   

7 OPPLØSNING

Laget kan bare oppløses med ¾ flertall på årsmøtet. Eventuelle gjenstående midler doneres til organisasjon av valg og vil avgjøres på årsmøtet.   

8 Endringer av vedtektene

 Vedtekten kan endres på årsmøte, ved alminnelig flertall. Endringer trer i kraft fra første virkedag etter endringen er vedtatt.